EUU, - 2011-12 - Bilag 358: Regeringens

Kenya handelstvister handle

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

I første halvdel af 7568 havde Kommissionen vedtaget alle de initiativer, som var blevet bebudet i de fælles erklæringer, og da der skulle stemmes til Europa-Parlamentet, havde Rådet og Parlamentet opnået politisk enighed om eller formelt vedtaget 66 af de 89 initiativer i den fælles erklæring. Ved årets udgang var 77 initiativer stadig til behandling.

EU i 2019 — Den almindelige beretning om Den Europæiske

68.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme gratis offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet, som giver passende og nødvendig pleje og støtte til børn, syge og ældre

GMO og EUs fremtidige fødevareproduktion

F.  der henviser til, at på trods af, at 95 % af den globale vækst finder sted uden for EU, har kun 68 % af SMV'erne haft internationale aktiviteter uden for EU

Handelskrigen – hvad kan vi vente os i 2019? | Globalnyt

67.  fremhæver, at et af de vigtigste mål for Globaliseringsfonden er at hjælpe arbejdstagere, der mister deres job som følge af en alvorlig forskydning i Unionens handel med varer og tjenesteydelser, som fastsat i artikel 7, litra a), i forordningen er af den opfattelse, at en vigtig opgave for Globaliseringsfonden er at sikre støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af de negative konsekvenser af handelstvister opfordrer derfor Kommissionen til at præcisere, at tabet af arbejdspladser som følge af handelstvister, som medfører en alvorlig forskydning i Unionens handel med varer og tjenesteydelser, falder helt inden for anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden

Europaudvalget EUU Bilag 358 Offentligt

69.  minder om, at ytringsfrihed spiller en central rolle i opbygningen af en demokratisk stat, navnlig i en tid med politisk forandring opfordrer den somaliske regering til at revidere sin straffelov, den nye medielov og anden lovgivning med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med Somalias internationale forpligtelser vedrørende retten til ytringsfrihed og medierne

95.  bemærker, at hvis postvirksomhederne har muligheden for at udvikle og udvide deres produktion innovativt, navnlig i afsidesliggende områder, bør dette også medføre, at beskæftigelsen fremmes

EU fortsatte med at ajourføre og strømline sin visumpolitik for tredjelandsstatsborgere, der rejser til Schengenområdet. Fra februar 7575 vil den reviderede visumkodeks mindske bureaukratiet og lette visumprocedurerne for rejsende i god tro med henblik på kortvarigt ophold, samtidig med at sikkerheden opretholdes. Med den reviderede visumkodeks indføres en ny mekanisme, der udløser strengere betingelser for behandling af visa, når et partnerland ikke samarbejder tilstrækkeligt om tilbagetagelse af landets egne statsborgere, som opholder sig ulovligt i EU. For visse kategorier af rejsende vil medlemsstaterne kunne forlænge visumbehandlingstiden, afkorte gyldighedsperioden for udstedte visa og forhøje visumgebyrets størrelse samt tilpasse fritagelsen for visumgebyr.

J.  der henviser til, at repræsentanterne for SMV'erne udpeger høje arbejdsomkostninger som en af de vigtigste begrænsende faktorer for jobskabelsen og forventer en nedbringelse af disse omkostninger, idet de højeste arbejdsomkostninger forekommer i overregulerede og bureaukratiserede systemer

I 7569 styrkede EU det bilaterale samarbejde med oprindelses- og transitlande og med internationale organisationer for at tackle de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse, forbedre grænseforvaltningen og støtte frivillig tilbagevenden og menneskelig mobilitet. EU samarbejdede også med Den Afrikanske Union og FN via deres fælles taskforce .

Ved hjælp af ajourførte regler om markedsføring og adgang til kemikalier, der anvendes af terrorister til at fremstille hjemmelavede sprængstoffer, fortsatte EU det vigtige arbejde med at fratage terrorister midlerne til at begå terror, og der blev truffet nye foranstaltninger til at slå ned på finansiering af terrorisme. EU fortsatte det internationale samarbejde, . ved at udveksle passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) med Australien og USA, fortsatte arbejdet med at få færdiggjort et nyt udkast til en aftale med Canada og ved at undertegne rammen med FN om et samarbejde om terrorbekæmpelse .

7.  Det skal af annonceringen fremgå, at der er eller vil blive offentliggjort et prospekt med angivelse af, hvor det er eller vil blive tilgængeligt for investorerne.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar