Danisco Årsrapport 2007/08

Salgsmuligheder for indkomst

Salgsmuligheder for indkomst

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Den af koncernen valgte strategi med en stadig stigende integration og centralisering med henblik på at udnytte stordriftsfordele og synergieffekter, har nok været favorabel for koncernen som helhed - særligt koncernens selskab i Land Y9, Y65 og Y66 - som deler leverandører med det danske selskab, men ikke for det danske selskab.

Betalinger

Indkomståret 7558
SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med et kompenserende vederlag, jf. ligningslovens § 7 og statsskattelovens § 9

:Skattefri befordringsgodtgørelse

Syns- og skønsmanden har herefter i skønserklæring af 69. oktober 6999 . besvaret følgende tillægsspørgsmål:

Ejerskifte - din revisor informerer by

Underskuddene i H6DK i perioden 7557-7556 er opstået som følge af en række ugunstige vilkår, æn- dringer i efterspørgslen for H6DK 8767 s produkter og eftervirkninger af finanskrisen, som samlet set har medført de vedvarende underskud.

Marketingmedarbejder | UddannelsesGuiden

8776 ( )
Af SKATS begrundelse fremgår også, at det SKAT foretager en korrektion af, er prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner. At SKAT, som følge af selskabets mangelfulde dokumentation og manglende indsendelse af relevant materiale, kalder den skønsmæssige korrektion og prisfastsættelsen af de interne afregningspriser et kompenserende vederlag, ændrer ikke på, at det der korrigeres skønsmæssigt er prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner i form af varekøb og køb af serviceydelser, jf. LL § 7.

Landsskatteretten finder det godtgjort, at der ikke er ført tilstrækkelig kontrol med klagerens kørsel. Der er herved henset til, at klagerens opgørelse af kørslen ikke har muliggjort en tilstrækkelig kontrol, idet langt størstedelen af opgørelsen er behæftet med væsentlige differencer i forhold til skatteforvaltningens kontrolopmåling. Retten finder, at differencerne har et omfang, der ikke kan forklares ved klagerens kørselsmønster.

For H6DK 8767 s vedkommende anses det modtagne kapitaltilskud i et vist omfang for at have trådt i stedet for et løbende driftstilskud/kompenserende vederlag. Koncernens tilførsel af kapital er en indikation på, at H6DK har ydet et vigtigt bidrag til koncernens pan-europæiske strategi, og at koncernen ønsker at opretholde aktiviteterne på det danske marked. Der er ikke tale om en omkvalificering af kapitaltilskuddet, men sammenligning med et driftstilskud illustrerer baggrunden for at yde tilskuddet. 8776

Særligt anses der for at være et vist overlap mellem de ledelsesmæssige serviceydelser fra de forskellige ydere af hhv. Regional, Corporate og BU services, og det anses således ikke for at være godtgjort, at samtlige serviceydelser har tilført nogen økonomisk eller kommerciel værdi til H6DK. H6DK anses derfor ikke for i fuld udstrækning at ville have afholdt tilsvarende vederlag til en uafhængig part. Realiseringen af vedvarende underskud indikerer derimod, at H6DK ikke har haft fuld økonomisk nytte af samtlige serviceydelser. 8776

Dokumentationskravet kan dermed ikke opfyldes ved, at et selskab efterfølgende udarbejder en dokumentation, når SKAT fx måtte indkalde materialet i forbindelse med en ligningsmæssig gennemgang.

Selskabets repræsentant har efterfølgende oplyst, at [ ] som følge af [ ] blev dækket af forsikringserstatning, men at [ ] medførte driftsforstyrrelser, som har påvirket selskabets resultat. Det har imidlertid ikke været muligt at foretage en opgørelse af det tab, som selskabet har haft i den forbindelse, hvorfor repræsentanten har trukket argumentet tilbage. Tilsvarende er et eventuelt tab i forbindelse med nedlukning af lagerfaciliteterne i By Y8 ikke nærmere konkretiseret.

Marketingmedarbejderen fører mange telefonsamtaler og har mange møder med kolleger og kunder, med leverandører, transportvirksomheder, banker og andre samarbejdspartnere.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar