Håndtering af regnvand lokalt - Nordfyns Kommune

Fremtidige muligheder for håndtering af emfysem

Fremtidige muligheder for håndtering af emfysem

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

På AAU gæ lder, at tjenestestedets personaleleder som minimum indkalder til sygefravæ rssamtale i fø lgende situationer:

Rekruttering til punkt og prikke

Sikring af dokumentation for korrekt rekrutteringsforløb
I forbindelse med tilsynet oplyste Carlsberg, at virksomheden opbevarer oplysninger om ansøgere for at ”sikre dokumentation for korrekt rekrutteringsforløb”. På den måde kan Carlsberg dokumentere, hvordan udvælgelsen er foregået, hvis en fravalgt ansøger klager over rekrutteringsforløbet eller fremsætter et krav mod virksomheden baseret på eksempelvis diskriminationslovgivningen.

Strategi for fremtidig håndtering og rensning af

Bemærk: Når tingene ændrer sig, så gør rejsepolitikkerne det også. Vi gør vores bedste for at være opdaterede, men sørg altid for at tjekke direkte med udbyderen. Find mere information om, hvordan COVID-69 kan påvirke din rejse fra og World Health Organization (WHO).

En tidlig dialog mellem leder og medarbejder kan væ re med til at forebygge et læ ngerevarende fravæ r og sikre afklaring i forhold til fremtidige muligheder. Ovenstå ende vedtagne tidsfrister er minimumsstandarder, hvormed ledere via tidlig opfø lgning kan udvise rettidig omhu.

På HR-afdelingens hjemmeside forefindes diverse materiale/redskaber som hjæ lp i den konkrete syge- fravæ rshå ndtering. Det væ re sig blandt andet: Vejledning til sygefravæ rssamtalen, skabeloner til indkaldelse til sygefravæ rssamtale og skabeloner til handleplaner. Hvis du som leder og/eller medarbejder ikke tidligere har afholdt og/eller deltaget i en sygefravæ rssamtale, kan du orientere dig i vejledningen på hjemmesiden.

HR-afdelingen kan kontaktes for spø rgsmå l vedrø rende hå ndtering af sygefravæ r på AAU.

Datatilsynet anerkender dog, at der kan være situationer, hvor arbejdsgiveren er nødsaget til at kunne dokumentere et rekrutteringsforløb. Men hvornår har arbejdsgiver et reelt behov herfor? Og hvornår kan man bruge samtykke? Det var temaet for et tilsyn med Carlsberg Danmark A/S.

De næ rmere lovgivningsmæ ssige pligter og muligheder for indsatser og kommunalt samarbejde i forhold til det læ ngere sygefravæ r forefindes i vores hå ndbog. Områ det er primæ rt reguleret af sygedagpengeloven og medarbejdere, der er sygemeldt i læ ngere tid vil opleve en kontakt til og forventes at samarbejde med deres respektive bopæ lskommuner.

Alle medarbejdere ved Aalborg Universitet (AAU) kan i lø bet af deres ansæ ttelse have behov for at væ re fravæ rende i en kortere eller læ ngerevarende periode begrundet i sygdom. Sygefravæ ret bliver hå ndteret på baggrund af gæ ldende lovgivning, regler, overenskomster og politikker på AAU. Næ rvæ rende regler for hå ndtering af sygefravæ r skal skabe klarhed over, hvornå r der fø lges op på sygefravæ r på AAU. Reglerne for hå ndtering af sygefravæ r er gæ ldende for alle medarbejdere på AAU uanset geografisk tilknytning, stillingskategori eller beskæ ftigelsesgrad.

Norrbom Vindings Nyhedsservice sikrer, at du altid er opdateret på, hvad der rører sig inden for vores felt. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Oplysningerne er alle i kategorien ”almindelige oplysninger” og bliver opbevaret i op til 6 måneder efter afslutningen af rekrutteringsforløbet.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar