Den Europæiske Unions Tidende - EUR-Lex

Liste over finansielle instrumenter frs. 102

Liste over finansielle instrumenter frs. 102

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Artikel 68, stk. 6, samt artikel 69 og ▌89 anvendes dog fra den …[seks måneder efter ikrafttræden].

2. Handelssteder og samarbejdspartnere

6.  Den kompetente myndighed trækker godkendelsen eller registreringen af en administrator tilbage eller suspenderer den, hvis administratoren:

Indberetning af investeringer i afledte finansielle

ii)  forholdsmæssigheden af offentliggørelsen af sådanne afgørelser vedrørende foranstaltninger, der vurderes at være af mindre betydning.

Links vedr. hvidvask - Finanstilsynet

6.  I overensstemmelse med artikel 78 i forordning (EU) nr. 6595/7565 kan en kompetent myndighed i henhold til denne forordning delegere sine opgaver til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat med dennes forudgående skriftlige samtykke . De kompetente myndigheder underretter ESMA om forslag til delegering 65 dage inden ikrafttrædelsen af denne delegering.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 65 i forordning (EU) nr. 6595/7565.

e)   oplyse , at alle finansielle kontrakter eller andre finansielle instrumenter, der benytter benchmarket som reference, skal kunne tåle ændringer eller ophør af benchmarket eller på anden måde tage højde for denne mulighed.

c)   overvågning af administratorens kontrolforanstaltninger, forvaltningen og driften af benchmarket, og, i de tilfælde hvor et benchmark gør brug af stillere, af den i artikel 9, stk. 6, omhandlede adfærdskodeks

a)  ESMA har henvist sagen til den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland, og denne kompetente myndighed har ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til at beskytte investorer og markedernes ordentlige funktion i Unionen eller har ikke været i stand til at påvise, at den pågældende administrator opfylder de krav i tredjelandet, som den er underlagt.

5.   Senest 65 dage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer den relevante kompetente myndighed, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig, og underretter ansøgeren herom. Hvis ansøgningen er ufuldstændig, indgiver ansøgeren de yderligere oplysninger, som den relevante kompetente myndighed kræver.

6.  Den kompetente myndighed for administratoren fastlægger skriftlige retningslinjer for arbejdet i kollegiet vedrørende følgende:

c)   fastsætte den tidsfrist, inden for hvilken inputdata skal leveres, uden at forpligte de tilsynsbelagte enheder til at handle eller forpligte sig til at handle

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar