Vedtagne tekster - Onsdag den 14. september 2016

Luftfartsstrategi kræver beviser

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

–  der henviser til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 56, 658, stk. 5, og 659 i TEUF,

Flyselskab: Kun politisk pres sikrer billigere flyrejser

8.  henstiller, at Rådets direktiv omgående vedtages i overensstemmelse med anmodningen fra arbejdsmarkedets parter

EUR-Lex - 52017PC0289 - EN - EUR-Lex

67.  vil fremover have øget fokus på at sikre, at Kommissionen regelmæssigt aflægger rapport til Parlamentet vedrørende udviklingen i indledte traktatbrudssøgsmål mod enkelte medlemsstater for at forbedre samarbejdet og sikre, at de berørte andragere kan informeres om sagens udvikling på et tidligt stadie i forløbet

Luftfart: et åbent og forbundet Europa

Vi har historiske eksempler på, at vi kan omstille . vores produktion på meget kort tid, hvis bare vi vil det. Tænk på USA, der efter Pearl Harbour omstillede produktionsapparatet til krigstid på omtrent et år. Et relevant spørgsmål er her: Hvorfor venter vi, til efter katastrofen er indtruffet, før vi omstiller?

31. møde (2. udgave) - Onsdag den 7. december 2016 kl.

58.  støtter den FN-ledede proces for fred og politisk forsoning i Libyen som et afgørende middel til at stabilisere hele regionen og styrke Tunesiens sikkerhed og reformproces

UFO, - 2017-18 - Bilag 1: Lovprogrammet

89.  udtrykker bekymring over Tunesiens manglende inddrivelse af aktiver, som navnlig skyldes de langvarige og besværlige processer i forbindelse med konfiskering og tilbagelevering af aktiver opfordrer til, at der ydes specifik teknisk kapacitetsstøtte til Tunesien med henblik på at foretage undersøgelser og indsamle de oplysninger og beviser, der er nødvendige for at forberede sager om inddrivelse af aktiver

N.  der henviser til, at Tunesien er blevet ramt af flere terrorangreb i de seneste år der henviser til, at Tunesien er en afgørende partner for EU i bekæmpelsen af terrorisme

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

8.  opfordrer Myanmars regering til at ophæve alle unødvendige, diskriminerende og uforholdsmæssige restriktioner i Rakhine

86.  bifalder programmer udviklet af sekretariatet for Middelhavsunionen, såsom Med9jobs, med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden for unge i Middelhavsområdet opfordrer medlemsstaterne i Middelhavsunionen til at pålægge dens sekretariat at fokusere på Tunesiens økonomiske og sociale udvikling for at støtte konsolideringen af landets overgangsproces

Og når der dertil lægges, at Københavns Lufthavne sidste år udbetalte mere end 6,7 milliarder kroner i udbytte til sine aktionærer, så er det ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) "på tide, at den begynder at betale tilbage til samfundet".

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar