Lov om kapitalmarkeder - ft

Mifid ii handelsforpligtelse fast indkomst

Mifid ii handelsforpligtelse fast indkomst

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

685.  anbefaler, at Kommissionen undersøger bedste praksis fra allerede eksisterende whistleblowerprogrammer i andre lande i verden og afholder offentlige høringer for at indhente synspunkter fra interesserede parter om indberetningsmekanismer

Vedtagne tekster - Onsdag den 13. december 2017

66.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering.

Stikordsregisteri:Børsretten (6. udg.)

–  der henviser til EU's politik for uddannelse på FSFP-området, som Rådet for Udenrigsanliggender vedtog den 8. april 7567,

697.  bemærker, at Kommissionen og Rådet i forbindelse med flere nylige undersøgelses- og særudvalg (herunder PANA) i nogle tilfælde har undladt at fremlægge de ønskede dokumenter og i andre tilfælde har fremlagt dem med stor forsinkelse opfordrer til indførelse af en ansvarlighedsmekanisme for at sikre en øjeblikkelig og garanteret udlevering af de dokumenter til Parlamentet, som undersøgelses- eller særudvalg anmoder om og har ret til aktindsigt i

69.  understreger, at EU's hvidbog om sikkerhed og forsvar ud over en beskrivelse af det strategiske miljø og de strategiske ambitioner, for den næste flerårige finansielle ramme bør påvise den nødvendige og til rådighed værende kapacitet samt eventuelle kapacitetsmangler, i form af EU's kapacitetsudviklingsplan, og supplere den med en overordnet skitsering af de foranstaltninger, som medlemsstaterne og EU agter at iværksætte inden for FFR og på langt sigt

695.  understreger, at de nuværende retlige rammer for undersøgelsesudvalgs arbejdsproces i Europa-Parlamentet er forældede og ikke kan tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for en effektiv udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse

75.  mener, at EU bør gøre det ulovligt at handle med juridiske konstruktioner etableret i skattely, hvis den reelle ejer ikke kan identificeres

666.  fastholder, at de kompetente myndigheder ikke bør vente på at blive løbet over ende af skatterådgiveres og skatteyderes øgede brug af digitale teknologier mener, at de kompetente myndigheder følgelig bør udvikle deres egne værktøjer og undersøgelseskapaciteter mener, at dette ville kunne åbne op for nye muligheder for kompetente myndigheder med hensyn til det tilbagevendende spørgsmål om ressourcetildeling eller forbedring af samarbejdet mellem dem

659.  mener, at lovene om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger ikke må kunne misbruges til beskytte lovbrydere mod lovens fulde kraft

685.  opfordrer til en undersøgelse af muligheden for at bemyndige en tilsynsmyndighed til at foretage en bankundersøgelse i tilfælde, hvor en kontohaver ikke kendes ved navn

88.  opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 7568 at forelægge en rapport, der vurderer skatteordningerne i medlemsstater og deres afhængige jurisdiktioner, regioner eller andre administrative strukturer, som fremmer skatteunddragelse og skattesvig og har en potentielt skadelig indvirkning på det indre marked

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar